top of page

Kardis Intresseförening 

Lite historia om Kardis Intresseförening

 

Kardis Intresseförening + Kardis Bygdegård =SANT!

 

Det hela började sålunda:

Det var den 21 april 1993. Platsen var Kardis skola.

Rune Erkki, Lennart Kostenniemi, Kalle Waara, Gösta Kostenius, Robert Koivumaa, Mikael Strand, Lili-Kajsa Waara, Viola Ström, Ingemar Ström och Kenneth Waara var där.

Byborna hade kallats till möte via flygblad i brevlådorna Syftet med mötet var att diskutera huruvida det behövdes en förening i byn. Inte vilken förening som helst. En förening som verkade för byns bästa och som var öppen för samtliga bybor, både året-runt-boende och stugägare i byn. En sådan förening saknades nämligen.

Mötet började med en diskussion om behovet och intresset av en sådan förening. Eftersom de som samlats kom fram till att en sådan förening behövdes, beslöt de att bilda Kardis Intresseförening, eller KIF förkortat, där och då.

 

Till föreningens första styrelse valdes följande personer:

 

  • Ordförande: Gösta Kostenius

  • Sekreterare: Kenneth Waara

  • Kassör: Lili-Kajsa Waara

  • Övriga ledamöter: Rune Erkki och Lennart Kostenniemi

Det första och viktigaste som KIF genast började att jobba för var att Kardis by skulle få en samlingslokal där bybor kunde träffas.

Vid mötet i maj 1993, kom frågan om tomten Kardis 1:15 upp. Denna tomt donerades på 1930-talet av Karl-Oskar Waara till kommunen, trodde vi. På den tomten skulle byggas en ny skola för Kardisbarnen.

Till en början användes tomten som fotbollsplan av byns ungdomar och när kommunen på 60-talet lät bygga en ny skola blev placeringen av denna skola ca 1 km längre söderut. Den nya skolan kom att användas för skolbarn från både Jarhois och Kardis, därav placeringen. Tomten Kardis 1:15 var alltså fortfarande obebyggd.

KIF skrev nu till kommunen, som vi trodde ägde tomten, och anhöll om nyttjanderätten till denna tomt för att på denna eventuellt få uppföra en bygdegård.

Glädjen var stor när kommunen gav sitt bifall till KIFs begäran. Men det visade sig vid närmare granskning att det var till kyrkan som Karl- Oskar Waara hade donerat marken. Kyrkan hade ju stor makt över skolväsendet på den tiden. Allt ordnade sig dock. Kyrkan skänkte marken till Pajala kommun och kommunen gav sitt bifall till KIFs begäran än en gång.

Slutet gott – allting gott!

Nu fanns en tomt tillgänglig – arbetet med en samlingslokal kunde börja på allvar!

Diskussionerna och mötena om hur en bygdegård skulle anskaffas var många och livliga! Till slut enades man om att en ny timrad byggnad skulle uppföras.

Virket till denna kom från stormfällen som föreningen fick köpa av Pajala Allmänning.

Byggarbetet gjordes sedan av ALU-anställda av vilka många var från byn, bland annat Folke Greus, Bengt Mäki, Göte Kostenniemi och Ola Koivumaa. Den senare var arbetsledare för byggandet som till en början skedde på hans tomt.

Senare flyttades byggandet av bygdegården till sitt nuvarande läge där även en förrådsbyggnad uppfördes.

Under hemvändardagen 1998 invigdes så Kardis Bygdegård av kommunalrådet Ove Pekkari som i sitt invigningstal framhöll att Kardis by var en by med framåtanda. Ett hundratal personer var där för att se byns nya fina bygdegård.

Mycket ideellt arbete (talkkotyö) har genomförts och genomförs fortfarande tack vare det stora engagemanget hos byborna.

I stadgarna för Kardis Intresseförening står bland annat följande att läsa:

Kardis Intresseförening (KIF) är en ideell förening som vill verka för samtliga bybors bästa.

De medel som KIF förfogar över skall användas till gemensam nytta inom byn.

Föreningen står öppen för alla, rösträtt i KIF har året-runt-boende samt stugägare inom Kardis by. 

Reglemente-sid-1-666x1024.jpg
Reglemente-sid-2-747x1024.jpg
Reglemente-sid-3-682x1024.jpg
bottom of page